માડીની અંતિમ વિદાય પહેલા મળવા આવ્યા પોપટભાઈ, માડીએ કરી જીવતા જીવતા આ છેલ્લી ઈચ્છા…

માડીની અંતિમ વિદાય પહેલા મળવા આવ્યા પોપટભાઈ
માડીની અંતિમ વિદાય પહેલા મળવા આવ્યા પોપટભાઈ

આપણે જાણીએ છીએ કે પોપટભાઈ હાલમાં NGO ચલાવે છે ત્યારે હાલમાં NGOમાં રહેતા માડીની મુલાકાત માટે પોપટભાઈ આવ્યા હતા આ બાદ પોપટભાઈએ જણાવ્યુ કે જ્યારે તમને ભગવાન ઉપર મળે ત્યારે કહેજો કે અહિયા બધુ બરાબર ચાલે છે.

હાલમાં માડીએ પોપટભાઈને આશીર્વાદ આપ્યા છે આ બાદ માડીએ પોપટભાઈને આવા કામ કરતાં રહેવાનુ કહ્યું હતું માડીએ જણાવ્યુ કે ઉપર જઈને ભગવાનને હું મળીશ ઉમર થવાને કારણે હાલમાં માડીની હાલત ખૂબ જ ખરા થઈ હતી.

આ સાથે માડીએ જણાવ્યુ કે દરેક લોકો મારી ખૂબ જ સેવા કરે છે માજીના જણાવ્યા અનુસાર પોપટભાઈ NGO માં રહેલા દરેક લોકોને જમાડવાનું કહ્યું હતું આ માડીનો નિર્ણય હાલમાં પોપટભાઈએ માન્ય રાખ્યો છે.

આ સાથે કહ્યું કે હવે તમે મારી મુલાકાત કરતાં રહેજો પોપટભાઈએ માડીએ ખૂબ જ પ્યાર આપ્યો હતો હાલમાં માડીને પગે તકલીફ થતાં તેમણે ચાલતું ન હતું આ બાદ માડીએ જણાવ્યુ કે મને તમે મળતા રહેજો.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*