નાના બાળકે પકડ્યો મંદિરમાં સાપ, લોકોએ ગણાવ્યું બાળકને ભગવાનનું રૂપ…

નાના બાળકને લોકોએ ગણાવ્યું ભગવાનુ રૂપ
નાના બાળકને લોકોએ ગણાવ્યું ભગવાનુ રૂપ

હાલના મોટા મોટા લોકો નાની નાની વસ્તુથી ડરે છે જ્યારે હાલમાં નાણાં તેણીયાએ હાથમાં સાપ પકડ્યો છે જે જોઈને બધા લોકો ડરે છે પરંતુ નાણું બાળક ખુલ્લેઆમ આ સાપને પકડીને ચાલે છે.

આ સાથે આ બાળક સાપને લઈને મંદિરમાં આંટા મારે છે આ જોઈને બધા લોકો ડરે છે પરંતુ આ બાળક ડરતુ નથી નાનો રમતો બાળક સાપથી ડરતો નથી મોટો મોટી ઉમરના લોકો સાપને જોઈને જ ડરી જાય છે.

જ્યારે નાણું ટેણિયું સાપને હાથમાં લઈને ચાલે સે હાલમાં લોકો આને ચમત્કાર પણ ગણાવી રહ્યા છે અને કેટલાક લોકો આને ભગવાનનું રૂપ પણ ગણાવે છે.

આ બાદ આ બાળકના પિતા તેને બહાર લઈ જાય છે હાલમાં પિતાના કહેવા છતાં પણ બાળક સાપને નીચે મૂકવા માટે તૈયાર થતો નથી આ બાળકની મિત્રતા સાપ સાથે થઈ ગઈ છે.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*